Reference

Influence Selection for Active Learning, Zhuoming Liu, Hao Ding, Huaping Zhong, Weijia Li, Jifeng Dai, Conghui He. (2021)